Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Ông Nguyễn Thanh Chuẩn. Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã,Nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Hoàng Văn Trưởng. Phó Bí thư TT Đảng ủy.

Ông Nguyễn Văn Khôi. Phó Chủ tịch HĐND xã, Nhiệm kỳ 2021-2026

About