Skip to main content
Trích yếu CV huong dan lay Y kien Cu tri xã Hồng Phong
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CV tuyên truyền Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CV định hướng tuyên truyền tháng 10
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CV tổ chức các HĐ tuyên truyền Kỷ niệm CM T8 và Quốc khánh 2.9
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn Về việc triển khai thực hiệnQuyết định số 1200/QĐ-UBNDngày 14/4/2023 của UBNDhuyện Cao Lộc
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Phát động thi đua Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CV 285 triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CV 285 triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tiếp tục triển khai thực hiện phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Công văn

About